CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

 • Home
 • CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Szpital Powiatowy W Wyrzysku Sp. Z O. O. ul. 22-Stycznia 41 89-300 Wyrzysk

Część ogólna

 

 1. Prezes Zarządu, zwany dalej „Prezesem” Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , zwanego dalej „Szpitalem”, na drodze Zarządzenia, wprowadza „Cennik usług medycznych” zwany dalej cennikiem.
 2. Cennik zostaje wprowadzony zgodnie z paragrafem 3 Statutu oraz Regulaminem Porządkowym Szpitala.
 3. Cennik ma na celu usystematyzowanie i ujednolicenie opłat pobieranych
  z tytułu świadczenia usług medycznych  i innych usług  na rzecz pacjentów.
 4. Zasady stosowania cennika i wysokość pobieranych opłat za świadczenia medyczne oraz inne usługi, dotyczą osób indywidualnych i instytucji zlecających wykonanie usług Szpitalowi.
 5. Cennik należy stosować w przypadkach określonych poniżej:
 6. a) pacjentom komercyjnym, udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z dysponentami publicznych środków finansowych;
 7. b) pacjentom nieubezpieczonym lub nieposiadającym ważnego dokumentu ubezpieczenia;
 8. c) pacjentom nieposiadającym ważnego skierowania na wykonanie danego świadczenia medycznego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 9. d) pacjentom obcokrajowcom, o ile nie regulują udzielenia świadczenia zdrowotnego odrębne przepisy, np. w ramach rozliczeń zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie przepisów
  o koordynacji;
 10. e) pacjentom ubezpieczającym się dodatkowo w różnych firmach ubezpieczeniowych i korzystających ze świadczeń medycznych na zlecenie tych firm;
 11. f) pacjentom na żądanie Policji, Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury, Sądów itp.
 12. Nie pobiera się opłat za świadczenia medyczne w następujących przypadkach:
 13. a) pacjent posiada ważne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 14. b) pacjent skierowany przez ZUS lub KRUS dla celów emerytalno – rentowych;
 15. c) pacjent skierowany przez inne zakłady opieki zdrowotnej, posiadające odrębne umowy na udzielanie świadczeń medycznych.
 16. Wszelkie zmiany w cenniku muszą mieć formę pisemną i być zatwierdzone przez Prezesa.
 17. Cenę świadczeń medycznych nieujętych w Cenniku ustala Prezes indywidualnie dla każdego przypadku.
 18. Wartość świadczeń medycznych w różnych zakresach podlega zsumowaniu,o ile nie wchodzą w kompleksowość danego świadczenia.
 19. Ostateczną decyzję dotyczącą cen poszczególnych świadczeń medycznych obowiązujących w Szpitalu podejmuje Prezes.
 20. Cennik wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zapisz się teraz

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i regularnie aktualizacje

LTR RTL