Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Powiatowego Szpitala w Wyrzysku


1. Cel dokumentu

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych pacjentów oraz zasadę działania systemów informatycznych Powiatowego Szpitala w Wyrzysku.

2. Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Szpital w Wyrzysku z siedzibą przy ul. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk, reprezentowany przez Prezesa Szpitala.

3. Zakres danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe pacjentów niezbędne do realizacji usług medycznych, w tym:

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego;
 • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 • Dane zdrowotne: historia chorób, informacje o leczeniu, diagnozy, wyniki badań.

4. Podstawa i cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o:

 • Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawę o ochronie danych osobowych;
 • Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem przetwarzania jest:

 • Świadczenie usług medycznych;
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • Realizacja obowiązków prawnych ciążących na ADO.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane:

 • Innych placówkom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
 • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie ADO, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ADO i tylko zgodnie z poleceniami ADO.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • Żądania dostępu do swoich danych;
 • Żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Bezpieczeństwo i ochrona danych

ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem czy innymi formami nieprawidłowego przetwarzania.

8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa.

9. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Szpital w Wyrzysku należy kierować na adres: szpitalwyrzysk@wp.pl lub pocztą na adres siedziby ADO.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Szpitala oraz w placówce.

Zapisz się teraz

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i regularnie aktualizacje

LTR RTL